ฉีดสีท่อนำไข่

ฉีดสีท่อนำไข่คืออะไร? จำเป็นหรือไม่?

ฉีดสีท่อนำไข่คืออะไร? แล้วจำเป็นหรือไม่

การฉีดสีตรวจท่อนำไข่ (Hysterosalpingography : HSG) คือ การตรวจโพรงมดลูกและปีกมดลูกทางรังสีวิทยา เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเกี่ยวข้องกับการฉีดสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบเข้าทางปากมดลูกเข้าสู่โพรงมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้าง

ทำโดยการฉีดสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยเอกซเรย์ผ่านทางช่องคลอด เข้าไปภายในโพรงมดลูก ในคนปกติสีจะไหลจากโพรงมดลูก ไปตามท่อนำไข่ทั้ง 2 ข้างออกมาในช่องท้อง จากภาพเอกซเรย์แพทย์สามารถทราบความผิดปกติภายในโพรงมดลูกและท่อนำไข่ได้ เช่น ในกรณีของติ่งเนื้อภายในมดลูก, มดลูกมีรูปร่างผิดปกติ หรือ ท่อรังไข่ตัน นอกจากนี้อาจพบพังผืด (Adhesion) ในบริเวณใกล้ ๆ ท่อนำไข่ได้

จำเป็นหรือไม่?

มีความจำเป็นในรายที่มีประวัติสงสัยว่าจะมีปัญหาของท่อนำไข่ เช่น เคยเป็นมดลูกหรือปีกมดลูกอักเสบ เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือสงสัยว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้นการฉีดสีตรวจท่อนำไข่ จำเป็นต่อการประเมินด้านต่าง ๆ เช่น เป็นหมัน, แท้งบุตรซ้ำซ้อน และตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก เป็นต้น

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/การฉีดสีท่อนำไข่

 

 

Related Posts