สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

นพ. พูนเกียรติ ปัญญามิตร

“Serve Humanity, Fulfill Everyone”​

การศึกษา :
• ปี 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2555 ประกาศนียบัตรเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
• ปี 2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
(ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
• ปี 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

• ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ : ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• ผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ : โอวี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
• ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ : ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เเห่งอเมริกา

การอบรม :
• ปี 2562 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
• ปี 2561 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน
• ปี 2560 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปี 2558 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
• ปี 2557 การประชุมนานาชาติเรื่องแนวทางการช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยวิธีการรักษาแบบไม่รุนแรง ครั้งที่ 7 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปี 2556 หลักสูตรอัลตราซาวด์ในวิชาสูติ-นรีเวชขั้นสูง มหาวิทยาลัยนานาชาติ Ian Donald สถาบันการศึกษาการอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.จิตรลดา อุดมผล

“ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง”

การศึกษา : 

• ปี 2547–2551 ปริญญาตรี จาก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.9235

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2562 – 2564 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก อาร์เอฟจี แบงค็อก กรุ๊ป
• 2561 – 2562 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เอ็นเอช รีโปรดักทีฟ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2553 – 2561 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
• 2552 – 2553 : นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท 2
• 2551 – 2552 : นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการโครโมโซม กองสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2563

 • 24th Annual Scientific Meeting 2020, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • From Physiology to Clinical Application in ART lab), Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2562

 • PGT course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Quality Management Course at the Centre of Excellence for Fertility in Bangkok, Thailand
 • Cryotop Vitrification, KITAZATO, Thailand
 • Total Quality Management (TQM) IVF lab, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • 23rd Annual Scientific Meeting 2019, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2561

 • Piezo ICSI and Spindle Imaging, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • Oocyte activation; Assessment of Sperm, DNA Fragmentation; and sperm Vitrification, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 3rd Intensive course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 22nd Annual Scientific Meeting 2018, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Preimplantation Genetic Tests, Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2560

 • ATE Training Course “Cryopreservation”, Thailand
 • TSRM Training Course “Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)”, Thailand
 • 33rd Annual Meeting of ESHRE, Switzerland
 • 21st Annual Scientific Meeting 2017, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • TSRM Training Course “Oocyte cryopreservation”, Thailand

• 2559

 • In Vitro Maturation of Human Oocytes Lab Set Up Course, SAFE Fertility Center, Thailand
 • Clinical Application of Time-lapse Culture System, Vitrolife, Thailand
 • Troubleshooting in IVF and ICSI, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • TSRM Training Course “Blastocyst Biopsy”, Thailand
 • 1st Scientific meeting and hands on workshop On Assisted Reproductive Technology laboratory, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Embryo Culture System: All you need to know, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 20th Annual Scientific Meeting 2016, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2558

 • Biopsy Workshop to Promote Healthier Babies, SAFE Fertility Center, Thailand
 • Embryo Transfer Techniques, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 19th Annual Scientific Meeting 2015, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Ovarian tissue &oocyte cryopreservation, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2555

 • 28th Annual Meeting of ESHRE, Turkey

• 2554

 • Optimal A.R.T. management in Asia, Chiangmai University, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.พิระพร จินดาศรี

“Once you choose hope, anything is possible.”

การศึกษา : 

• ปี 2549-2552 ปริญญาตรี จากคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปี 2562-2564 ปริญญาโท จาก Biotechnology of Human Assisted Reproduction and Embryology, University of Valencia, Spain

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.10677

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2557 – 2565 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เฟิร์ส เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป
• 2553 – 2556 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2564

 • 25th Annual Scientific Meeting 2021, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • The ESHRE virtual 37th Annual Meeting, Organised Online
 • 10th virtual Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction, Aspire 2021
 • Tips and Trick on Oocyte and Embryo Vitrification by Dr.Joseph Conaghan, Irvine Scientific Company
 • Web Seminar : COOK Medical Optimising Sperm Health to Improve Fertility:from lifestyle to lab, COOK Medical
 • Web Seminar : SARS-CoV-2 Antibody Testing : Utilities and Recommendation, Abbott Webminar

• 2563

 • 24th Annual Scientific Meeting 2020, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • From Physiology to Clinical Application in ART lab), Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2562

 • PGT course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Total Quality Management (TQM) IVF lab, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • 23rd Annual Scientific Meeting 2019, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • The Best of ESHRE and ASRM, USA
  land

• 2561

 • Piezo ICSI and Spindle Imaging, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • Oocyte activation; Assessment of Sperm, DNA Fragmentation; and sperm Vitrification, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 3rd Intensive course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 22nd Annual Scientific Meeting 2018, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Preimplantation Genetic Tests, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • Andrology Certificate Course, American Society for Reproductive Medicine
 • Embryo Biopsy Workshop, CooperSurgical Fertility Companies
 • 17th Annual Meeting of PGDIS, Thailand
 • The Holy Grail of Gamete and Embryo Assessment, ESHRE campus, France

• 2560

 • ATE Training Course “Cryopreservation”, Thailand
 • TSRM Training Course “Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)”, Thailand
 • 33rd Annual Meeting of ESHRE, Switzerland
 • 21st Annual Scientific Meeting 2017, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • TSRM Training Course “Oocyte cryopreservation”, Thailand

• 2559

 • Troubleshooting in IVF and ICSI, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • TSRM Training Course “Blastocyst Biopsy”, Thailand
 • 1st Scientific meeting and hands on workshop On Assisted Reproductive Technology laboratory, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Embryo Culture System: All you need to know, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 20th Annual Scientific Meeting 2016, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2558

 • Embryo Transfer Techniques, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 19th Annual Scientific Meeting 2015, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Ovarian tissue &oocyte cryopreservation, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • 31st Annual Meeting of ESHRE, Portugal
 • 1st Meeting of CoGen, France
 • Embryology Certificate Course, American Society for Reproductive Medicine

• 2557

 • Comprehensive Intensive Course in Assisted Reproductive Technology, TESA Trivector Embryology Support Academy, India

• 2555

 • 11th annual meeting of PGDIS, Austria

• 2554

 • Optimal A.R.T. management in Asia, Chiangmai University, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.อุไรวรรณ จำเริญไกร

“Failure is success in progress’”

การศึกษา : 

• 2557-2560 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.17696

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน : นักเทคนิคการแพทย์ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2563-2564 : นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ (Molecular laboratory) พีซีที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด
• 2561-2562 : นักเทคนิคการแพทย์ สตอร์ค เอ.อาร์.ที. คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2563

 • Training the use of VERSANT HCV Genotype 2.0 Assay (LiPA)
 • Abbott Real Time HIV-1, HBV and HCV on m2000Systems training course
 • QIAsymphony RGQ MDx Applications Training
 • QIAcube Connect Applications Training
 • QIAexpert Applications Training

• 2562

 • การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019: Disruptive technology in Pathology
 • A review of standard practice for IVF

• 2560

 • ASEAN+3 Language Training Program: Basic Chinese 1 (36 hours)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ณัฏฐณิชา แก้วบรรจง

“การใส่ใจแม้สิ่งเล็กๆ มักจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง”

การศึกษา : 

• 2557-2560 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.17267

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน : นักเทคนิคการแพทย์ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2562-2564 : นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน อินสไปร์ ไอวีเอฟ คลินิก (คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก)
• 2561-2562 : นักเทคนิคการแพทย์ IVF & Woman Clinic (คลินิกเฉพาะทางด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก)

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2564

 • 25th Annual Scientific Meeting 2021, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2563

 • The 10th ATE conference and work shop “From physiology to clinical application in ART Lab”
 • 24th Annual Scientific Meeting 2020, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2562

 • TSRM 4th Intensive course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology
 • 8th ATE conference “Practice Issue in the A.R.T Laboratory”

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งประเทศไทย (ATE)
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย (TSRM)