สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

นพ. พูนเกียรติ ปัญญามิตร

“Serve Humanity, Fulfill Everyone”​

การศึกษา :
• ปี 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2555 ประกาศนียบัตรเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
• ปี 2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
(ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
• ปี 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

• ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ : ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• ผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ : โอวี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
• ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ : ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เเห่งอเมริกา

การอบรม :
• ปี 2562 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
• ปี 2561 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน
• ปี 2560 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปี 2558 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
• ปี 2557 การประชุมนานาชาติเรื่องแนวทางการช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยวิธีการรักษาแบบไม่รุนแรง ครั้งที่ 7 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปี 2556 หลักสูตรอัลตราซาวด์ในวิชาสูติ-นรีเวชขั้นสูง มหาวิทยาลัยนานาชาติ Ian Donald สถาบันการศึกษาการอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ปวีณา ปานรังศรี

“ด้วยความมุ่งมั่นของนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เราจะสร้างรอยยิ้มของความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ เพราะเราเข้าใจความหมายที่ยิ่งใหญ่ของคำว่า ครอบครัว”

การศึกษา : 

• ปี 2555–2559 ปริญญาตรี จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.16534

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2559–2561: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – สยาม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2559 Cobas e411 operator Trainning Thailand
• 2560 Vitrfication training, Kato Lady clinic, Japan
• 2560 ATE conference “Oocyte to Embryo Assessment”, Thailand
• 2561 ATE conference “Preimplantation genetic test”, Thailand
• 2561 ATE Training Course “Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)”, Chiang Mai, Thailand
• 2561 iSMART conference “Medical Assisted Reproductive Technology”, Thailand
• 2561 A Review of standard practice in IVF, Thailand
• 2561 New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Thailand
• 2561 Oocyte Vitrification 100% Survival Rate, Thailand
• 2561 New Strategy that Makes 100% Survival Rate Possible, Thailand
• 2562 Cryoto Vitrification Workshop, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพ. วิรุฬห์ญาดา วรเถกิงกุล

“ความหวังของคุณคือแรงกระตุ้นให้เราลงมือทำ ใส่ใจด้วยความละเอียดอ่อน เพื่อบ่มเพาะความสำเร็จที่ผลิบาน”

การศึกษา : 

• ปี 2555–2559 ปริญญาตรี จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.15910

ประวัติการทำงาน : 

ปัจจุบัน: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2559–2561: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – สยาม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2559 Cobas e411 operator Trainning Thailand
• 2559 PGS workshop, Singapore about KaryoLite BOBs assay and introduction to biopsies
• 2561 22nd Annual Scientific Meeting 2018,  Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
• 2561 ATE Training Course “Assisted Hatching and Biopsy Techniques”, Chiang Mai, Thailand
• 2561 iSMART conference “Medical Assisted Reproductive Technology”, Thailand
• 2561 New Strategy that Makes 100% Survival Rate Possible, Thailand
• 2561 A Review of standard practice in IVF, Thailand
• 2562 Quality Management Course at the Centre of Excellence for Fertility in Bangkok, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป