สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

นพ. พูนเกียรติ ปัญญามิตร

“Serve Humanity, Fulfill Everyone”​

การศึกษา :
• ปี 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2555 ประกาศนียบัตรเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
• ปี 2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
(ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
• ปี 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

• ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ : ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• ผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ : โอวี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
• ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ : ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เเห่งอเมริกา

การอบรม :
• ปี 2562 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
• ปี 2561 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน
• ปี 2560 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปี 2558 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
• ปี 2557 การประชุมนานาชาติเรื่องแนวทางการช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยวิธีการรักษาแบบไม่รุนแรง ครั้งที่ 7 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปี 2556 หลักสูตรอัลตราซาวด์ในวิชาสูติ-นรีเวชขั้นสูง มหาวิทยาลัยนานาชาติ Ian Donald สถาบันการศึกษาการอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม

“Your family fulfillment is our pride”

การศึกษา : 

• 2019-2021 Reproductive medicine fellowship มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• 2016-2018 แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2014-2015 แพทย์ใช้ทุน รพ.ธรรมศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
• 2008-2013 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2002-2007 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนหอวัง

รางวัล : 

• 2019 ใบประกาศเกียรติคุณแพทย์ประจำบ้านผู้สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2562

งานวิจัย :

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน database Pubmed : The Efficacy of Lidocaine Spray in Pain Relief during Outpatient-Based Endometrial Sampling: A Randomized Placebo-Controlled Trial

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย

การอบรม :

• 2021

 • TG-MET international workshop 2021
 • Fellowship Training, MERCK School 10th Anniversary
 • 14th World Congress on Endometriosis

• 2020

 • 24th TSRM (Thai Society for Reproductive Medicine) Meeting
 • 1st IVF Worldwide Online Congress
 • Reproductive medicine training course, KCMH
 • Fellowship Training, MERCK School 9th Anniversary
 • Menopause Academic Conference (MAC)
 • “Endometriosis: A Surgical Chapter”, International Workshop 2020,
  Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center

• 2019

 • 12th Biennial Congress of Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM)
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 34 และการประชุมสามัญประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Reproductive medicine training course, KCMH

• 2018

 • Elective course in Reproductive medicine, KCMH
 • 13th TOPF and TOSS Annual Meeting, KCMH
 • “Menopause 4.0”, Menopause Academic Conference (MAC)
 • Inter-hospital conference, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประชุมวิชาการประจำปี “OBGYN-TU 4.0”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2017

 • Menopause Academic Conference (MAC), Chiangmai
 • งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์เชิงกรานและศัลยกรรมซ่อมเสริม

• 2016

 • งานประชุมวิชาการกลางปีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • งานประชุมสาขาสหเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ประจำปี 2016, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 31 และการประชุมสามัญประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Basic Obstetric Ultrasound Course, KCMH
 • อบรมคลินิกสุขภาพเพศ ครั้งที่2 ประจำปี 2016 เรื่อง “Sex ทันยุค” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ปวีณา ปานรังศรี

“ด้วยความมุ่งมั่นของนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เราจะสร้างรอยยิ้มของความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ เพราะเราเข้าใจความหมายที่ยิ่งใหญ่ของคำว่า ครอบครัว”

การศึกษา : 

• ปี 2555–2559 ปริญญาตรี จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.16534

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2559–2561: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – สยาม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2559 Cobas e411 operator Trainning Thailand
• 2560 Vitrfication training, Kato Lady clinic, Japan
• 2560 ATE conference “Oocyte to Embryo Assessment”, Thailand
• 2561 ATE conference “Preimplantation genetic test”, Thailand
• 2561 ATE Training Course “Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)”, Chiang Mai, Thailand
• 2561 iSMART conference “Medical Assisted Reproductive Technology”, Thailand
• 2561 A Review of standard practice in IVF, Thailand
• 2561 New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Thailand
• 2561 Oocyte Vitrification 100% Survival Rate, Thailand
• 2561 New Strategy that Makes 100% Survival Rate Possible, Thailand
• 2562 Cryoto Vitrification Workshop, Thailand
• 2564 European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพ. วิรุฬห์ญาดา วรเถกิงกุล

“ความหวังของคุณคือแรงกระตุ้นให้เราลงมือทำ ใส่ใจด้วยความละเอียดอ่อน เพื่อบ่มเพาะความสำเร็จที่ผลิบาน”

การศึกษา : 

• ปี 2555–2559 ปริญญาตรี จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.15910

ประวัติการทำงาน : 

ปัจจุบัน: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2559–2561: นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน – สยาม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2559 Cobas e411 operator Trainning Thailand
• 2559 PGS workshop, Singapore about KaryoLite BOBs assay and introduction to biopsies
• 2561 22nd Annual Scientific Meeting 2018,  Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
• 2561 ATE Training Course “Assisted Hatching and Biopsy Techniques”, Chiang Mai, Thailand
• 2561 iSMART conference “Medical Assisted Reproductive Technology”, Thailand
• 2561 New Strategy that Makes 100% Survival Rate Possible, Thailand
• 2561 A Review of standard practice in IVF, Thailand
• 2562 Quality Management Course at the Centre of Excellence for Fertility in Bangkok, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.จิตรลดา อุดมผล

“ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง”

การศึกษา : 

• ปี 2547–2551 ปริญญาตรี จาก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.9235

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2562 – 2564 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก อาร์เอฟจี แบงค็อก กรุ๊ป
• 2561 – 2562 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เอ็นเอช รีโปรดักทีฟ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2553 – 2561 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
• 2552 – 2553 : นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท 2
• 2551 – 2552 : นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการโครโมโซม กองสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :

• 2563

 • 24th Annual Scientific Meeting 2020, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • From Physiology to Clinical Application in ART lab), Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2562

 • PGT course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Quality Management Course at the Centre of Excellence for Fertility in Bangkok, Thailand
 • Cryotop Vitrification, KITAZATO, Thailand
 • Total Quality Management (TQM) IVF lab, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • 23rd Annual Scientific Meeting 2019, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2561

 • Piezo ICSI and Spindle Imaging, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • Oocyte activation; Assessment of Sperm, DNA Fragmentation; and sperm Vitrification, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 3rd Intensive course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 22nd Annual Scientific Meeting 2018, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Preimplantation Genetic Tests, Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2560

 • ATE Training Course “Cryopreservation”, Thailand
 • TSRM Training Course “Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)”, Thailand
 • 33rd Annual Meeting of ESHRE, Switzerland
 • 21st Annual Scientific Meeting 2017, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • TSRM Training Course “Oocyte cryopreservation”, Thailand

• 2559

 • In Vitro Maturation of Human Oocytes Lab Set Up Course, SAFE Fertility Center, Thailand
 • Clinical Application of Time-lapse Culture System, Vitrolife, Thailand
 • Troubleshooting in IVF and ICSI, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • TSRM Training Course “Blastocyst Biopsy”, Thailand
 • 1st Scientific meeting and hands on workshop On Assisted Reproductive Technology laboratory, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Embryo Culture System: All you need to know, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 20th Annual Scientific Meeting 2016, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2558

 • Biopsy Workshop to Promote Healthier Babies, SAFE Fertility Center, Thailand
 • Embryo Transfer Techniques, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 19th Annual Scientific Meeting 2015, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Ovarian tissue &oocyte cryopreservation, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2555

 • 28th Annual Meeting of ESHRE, Turkey

• 2554

 • Optimal A.R.T. management in Asia, Chiangmai University, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป