ICSI, 单精子注射

07

ธ.ค.

5 คำถามคลายสงสัยเรื่องอิ๊กซี่

หลายคนอาจจะเคยได้ยินการพูดถึงการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี “อิ๊กซี่ ICSI” แล้ววิธีการนี้เป […]

ovarian stimulation, กระตุ้นไข่, 促排卵, Embryo Transfer, ย้ายตัวอ่อน,​ 胚胎移植

06

ธ.ค.

ช่วงกระตุ้นไข่-ย้ายตัวอ่อน หากไม่สบายต้องทำอย่างไร

ช่วงที่รักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างเช่น การกระตุ้นไข่ การเก็บไข่ […]

infertility treatment, รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก, 治疗不孕不育症

03

ธ.ค.

ทะเบียนสมรส อีกสิ่งสำคัญในการรักษาผู้มีบุตรยาก

สำหรับคู่สามีภรรยาที่ต้องการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีฉีดเชื้อผสมเทียม IUI หรือ วิธีทำเด็กห[…]