Prime Fertility Clinic ได้บริจาคยา SIA-MOX ใหักับโรงพยาบาลอุ้มผาง

Prime Fertility Clinic ได้บริจาคยา SIA-MOX 500mg จำนวน 7 กล่อง รวมทั้งสิ้น 700 เม็ด ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนยารักษาโรค เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุ้มผางต่อไป 🙏😊

Related Posts

22

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

เกิดอะไรขึ้นบ้างขณะเริ่มมีการฝังตัวและหลังการฝังตัวของตัวอ่อนได้สำเร็จ?

  เกิดอะไรขึ้นบ้างขณะเริ่มมีการฝังตัวและหลังการฝังตัวของตัวอ่อนได้สำเร็จ? มีบุตรยาก ห […]