Prime Fertility Clinic ได้จัดทำและบริจาคสร้อยคล้องหน้ากากอนามัย

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงต่อเนื่อง Prime Fertility Clinic จึงได้จัดทำสร้อยสำหรับคล้องหน้ากากอนามัยเป็นจำนวน 555 เส้น เพื่อบริจาคให้กับพระสงฆ์ แม่ชี และสามเณร ตามวัดต่าง ๆ จำนวน 15 วัด
• ประกอบไปด้วย
1. วัดพระราม 9
2. วัดชลอ
3. เสถียรธรรมสถาน
4. วัดบ้านเพลง
5. วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว)
6. วัดคลองหนึ่ง
7. วัดเจดีย์หอย
8. วัดเทพนิมิตต์
9. วัดทองสุทธาราม
10. วัดพุทธปัญญา
11. วัดเวตวันธรรมาวาส (เซิงหวาย)
12. วัดเสมียนนารี
13. วัดสังฆทาน
14. วัดทรงธรรมวรวิหาร
15. วัดคันลัด
เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกันหน้ากากอนามัยหล่นพื้นหรือหาย รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการหยิบใส่และถอดออกให้กับพระสงฆ์ แม่ชี และสามเณรต่อไปค่ะ

Related Posts