ย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง ตัวอ่อนที่ละลายออกมามีโอกาสตายหรือไม่?

 

ในปัจจุบันขั้นตอนการแช่แข็งและละลายตัวอ่อนค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันที่เรียกว่า Vitrification ทำให้อัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อนจากการแช่แข็งและละลายตัวอ่อนมากกว่า 80 %

ทั้งนี้คุณภาพและเกรดของตัวอ่อนไม่ลดลงจากเดิมเกิน 5% และที่สำคัญตัวอ่อนสามารถเจริญเติบโตต่อจากระยะก่อนแช่แข็งเพื่อพัฒนาการต่อไปเสมือนเพียงแค่หยุดเวลาของตัวอ่อนไว้ชั่วคราวเท่านั้น

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี น้ำยา และวิธีการที่ใช้จะมีการพัฒนามาพอสมควรแล้วแต่การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการยังต้องอาศัยความชำนาญการและเทคนิคฝีมือของนักวิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อย เพราะเป็นผู้ทำการแช่แข็งและละลายตัวอ่อนเพื่อย้ายกลับ

ดังนั้นหากห้องปฏิบัติการหรือนักวิทยาศาสตร์เกิดความผิดพลาดหรือปฏิบัติไม่ตรงวิธีการที่ถูกต้อง ก็ส่งผลให้ตัวอ่อนเกิดความเสียหายต่อตัวอ่อนและส่งผลให้ตัวอ่อนตายได้เช่นกัน เช่น ใช้น้ำยาในการละลายไม่ถูกต้อง หรือผิดขั้นตอน หรือระยะเวลาในการละลายไม่ตรงตามวิธีการที่ถูกต้อง ก็สามารถส่งผลต่อตัวอ่อนได้
หรือแม้กระทั้งความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์ เช่น การควบคุมตัวอ่อน หาก pipette ที่ใช้ในการควบคุมชนกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในขนะทำการเคลื่อนย้าย ก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอ่อนได้เช่นกันค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

 

Related Posts