How is sperm morphology important,รูปร่างอสุจิสำคัญยังไง,精子形态重要性

รูปร่างอสุจิสำคัญยังไง?

ฉีดเชื้อ ราคา

ตัวอสุจิจะแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

1. ส่วนหัว (Head) เป็นส่วนที่บรรจุนิวเคลียส ส่วนภายในหัวของอสุจิที่เรียกว่า Acrosome เป็นที่เก็บเอนไซม์ซึ่งมีความสำคัญในการเจาะไข่

2. ส่วนคอ (Midpiece) มีmitochondria จำนวนมาก ทำหน้าที่สร้างพลังงานช่วยให้ตัวอสุจิเคลื่อนไหวได้

3. ส่วนหาง (Tail) มีหน้าที่พัดโบกให้อสุจิเคลื่อนที่ไปได้ ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ

 

ลักษณะตัวอสุจิที่ผิดปกติ สามารถพบได้หลายรูปแบบ เช่น ส่วนหัวอสุจิมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ส่วนคอของอสุจิหัก ส่วนคอมี Cytoplasmic Droplet และผิดปกติที่ส่วนหาง เช่น หางม้วนเป็นวงกลม หางแยกออกเป็น 2 เส้น หรือไม่มีส่วนหาง เป็นต้น

ตัวอสุจิที่รูปร่างผิดปกติไม่ว่าจะผิดปกติส่วนใดก็ตามย่อมมีผลทำให้มีปัญหาบุตรยากได้ทั้งนั้น เนื่องจากจะส่งผลให้ความสามารถการปฏิสนธิลดลง ตัวอ่อนที่ได้อาจโตช้า คุณภาพไม่ดี อัตราการตั้งครรภ์ลดลง และมีความเสี่ยงต่อการแท้งเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ในกรณีที่น้ำเชื้อมีตัวอสุจิที่มีรูปร่างปกติน้อยมากๆ ถือเป็นข้อบ่งชี้สำคัญสำหรับการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี ICSI ซึ่งอาศัยการคัดเลือกตัวอสุจิใต้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคพิเศษอื่นๆ ให้ได้อสุจิที่รูปร่างสมบูรณ์เพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิ และลดความเสี่ยงที่จะได้ตัวอ่อนที่ผิดปกติ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/รูปร่างอสุจิสำคัญยังไง

Related Posts