Prime Fertility Clinic ได้จัดทำหนังสือสวดมนต์บริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

Prime Fertility Clinic ได้จัดทำหนังสือสวดมนต์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 615 เล่ม เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 9 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยยาง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​
2. โรงเรียนบ้านเด่นชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
​3. โรงเรียนวัดแตน จังหวัดพิษณุโลก
4. โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ จังหวัดพิษณุโลก
5. โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล จังหวัดพะเยา
​8. โรงเรียนบ้านวังมน จังหวัดลำพูน
9. โรงเรียนวัดทุ่งโพ จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ

Related Posts