20

ก.ค.

“ IUI Double Package”
สามารถใช้สิทธิ์ได้เอง 2 รอบ หรือ ใช้สิทธิ์ร่วมกัน 2 คู่ (คู่ละ 1 รอบ)

ราคาพิเศษ! 18,900 บาท

จากราคาปกติ 37,800 บาท

7693

แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น
ผู้รับบริการจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมแพ็กเกจข้อใดข้อหนึ่งก่อนเริ่มกระบวนการรักษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. “Buy 1 Get 1 Free” ผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพร้อมคู่สมรสที่เป็นญาติหรือเพื่อนของตนได้อีก 1 คู่สมรส ในราคาเพียง 18,900 บาทเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเข้าร่วมโปรแกรมทั้งสิ้น 1 รอบต่อ 1 คู่สมรส

2. “2 Cycles 1 Price” ผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการรักษาตามแพ็กเกจนี้ได้ 2 ครั้ง ในราคาเดิม เพียง 18,900 บาทเท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินกำหนดการในการเข้าร่วมโปรแกรมครั้งที่ 2 ดังนั้นผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามอัตราปกติ

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-648-8866 02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

 

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “IUI Double Package” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภาย วันที่ 31 ธ.ค. 2563
🚩 แพ็กเกจนี้ไม่รวมรายการตรวจของห้องปฏิบัติการต่างๆ ก่อนการกระตุ้นไข่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย หากผู้รับบริการมีผลตรวจร่างกายและผลวิเคราะห์เชื้ออสุจิอยู่แล้ว สามารถนำมาให้แพทย์พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าควรตรวจซ้ำ ผู้รับบริการจะต้องเข้าร่วมการตรวจสุขภาพกับไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก เท่านั้น มิฉะนั้น คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามราคาปกติ
🚩กรณีจองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา จะมีค่าธรรมเนียมการจองจำนวน 5,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปหักจากราคาแพ็กเกจภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกแพ็กเกจ คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าว
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม