ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการเลี้ยงตัวอ่อน

 

ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการเลี้ยงตัวอ่อน! ICSI ตรวจโครโมโซม

ก่อนย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก จะต้องมีการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพทั้งลักษณะทางกายภาพและโครโมโซมที่ปกติ เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จให้สูงขึ้นโดย Prime Fertility Clinic ได้ใช้ระบบการเกรดตัวอนหรือการให้คะแนนตัวอ่อน (Embryo Grading) เพื่อสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพตัวอ่อนจะได้คัดเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง

โดยมีนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเกรดในตัวอ่อน 2 ระยะคือ
♦ ระยะคลีเวจ (Cleavage)
(*อ้างอิงตามมาตรฐานสากลจากเกณฑ์ Istanbul Consensus Scoring System)
♦ ระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst)
(*อ้างอิงตามมาตรฐานสากลจากเกณฑ์ Gardner and Schoolcraft 1999)

นอกจากการใช้ผลการเกรดตัวอ่อนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกแล้ว ในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้เทคโนโลยีการตรวจความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน Preimplantation Genetic Testing (PGT) ด้วยวิธี Next Generation Sequencing (NGS) เข้ามาร่วมด้วย

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยตรวจความผิดปกติของโครโมโซมได้ละเอียด มีความถูกต้องแม่นยำสูงเพื่อคัดกรองความผิดปกติภายในตัวอ่อนแล้วจึงเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกซึ่งถือเป็นเทคนิควิธีการตรวจที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการเลี้ยงตัวอ่อนรูปแบบใหม่ อาทิ การติดตามการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้แบบ Real Time หรือการคัดเลือกตัวอ่อนด้วยระบบ AI ที่ต้องอาศัยชุดข้อมูลจำนวนมาก!ในการช่วยคัดเลือก

รวมถึงต้องอิงจากเกณฑ์อื่นๆ ของตัวอ่อนประกอบด้วย เช่น เกรดตัวอ่อน และผลการตรวจโครโมโซม ซึ่งในระบบการติดตามแบบ Real Time หรือการเลือกแบบ AI นี้ก็เป็นเสี้ยวหนึ่งขององค์ประกอบการคัดเลือกเท่านั้น

Prime Fertility Clinic ทำการเลี้ยงตัวอ่อนของผู้เข้าใช้บริการทุกรายในเครื่อง MINC โดยแต่ละเคสมีการเลี้ยงแยกตัวอ่อน ซึ่งอยู่ภายใน Micro-Drop (ระบบปิด) ทำให้สามารถควบคุม pH, อุณหภูมิ และความชื้นให้เหมาะสมในการเลี้ยงตัวอ่อน

โดย 1 Micro-Drop จะเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนรายตัว และมีการ Label Number ตัวอ่อนแต่ละตัว เพื่อลดการรบกวนตัวอ่อนไว้อีกด้วย รวมถึงมีการรายงานผลตัวอ่อนให้กับผู้เข้ารับบริการผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และสามารถดูผลย้อนหลังได้จากประวัติการรักษาใน Application Prime Fertility Center ซึ่งสะดวกในการที่คนไข้สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้อัตราความสำเร็จในไตรมาสที่ผ่านมาของ Prime Fertility Clinic มีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของผู้เข้ารับการรักษา ICSI สูงถึง 79% เลยทีเดียวค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

 

Related Posts