Package “ IUI and OI Program I ”
ราคาพิเศษ! 18,900 บาท

การชำระเงิน: แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ชำระเงิน 9,900 บาท เมื่อเริ่มกระบวนการรักษา
2. ชำระเงิน 9,000 บาท ณ วันฉีดเชื้อ หากคนไข้สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาในขั้นที่ 2 ได้

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *